PRODUCCIÓ I FORMULACIÓ D'AGENTS DE BIOCONTROL

Producció de bioplaguicides

PRODUCCIÓ DE BIOPLAGUICIDES 

S’obtenen ingredients actius de bioplaguicides en cultius microbians en bioreactors a escala semi-industrial. Consisteix en l’establiment dels paràmetres òptims del procés per a l’obtenció de cèl·lules, espores o dels productes de fermentació. La composició del medi, temps d’incubació i les condicions de pH, temperatura i aeració del cultiu s’optimitzen per a cada procés. A partir d’aquesta producció es realitzen estudis de desenvolupament del procés per a la posterior producció a escala industrial

Formulació de bioplaguicides

FORMULACIÓ DE BIOPLAGUICIDES

Es desenvolupen formulacions optimitzades per garantir l’activitat del bioplaguicida en condicions d’aplicació comercial, així com la seva estabilitat durant d’emmagatzemament, transport i al llarg de la seva vida útil. S’obtenen prototipus de formulacions en format líquid o sòlid millorades per incrementar la tolerància a diferents estressos. Les formulacions en pols s’obtenen mitjançant procediments de deshidratació amb agents protectors que permeten la seva conservació mantenint la seva viabilitat.

Monitorització de l’ingredient actiu

CONTROL DE QUALITAT DEL PRODUCTE I MONITORITZACIÓ DE L’INGREDIENT ACTIU

En aquesta etapa s’avalua la qualitat dels bioplaguicides obtinguts. Depenent del tipus d’ingredient actiu, es determinen diversos paràmetres fisicoquímics i/o microbians. La vida útil del producte s’estableix tenint en compte paràmetres microbiològics que inclouen la quantificació de l’ingredient actiu i la determinació de l’activitat antimicrobiana enfront a patògens diana. En el cas dels microorganismes es desenvolupen mètodes de quantificació de cèl·lules per PCR (qPCR o v-qPCR), utilitzant marcadors moleculars específics a nivell de soca per realitzar la monitorització de l’ingredient actiu al llarg del temps.