Dra. Laura Montesinos Barreda

Laura Montesinos actualment és investigadora al centre CIDSAV de la Universitat de Girona. És responsable dels serveis científics i tècnics que el CIDSAV ofereix a les empreses. La seva àrea de recerca i desenvolupament es centra en la Patologia Vegetal, especialment en el control de patògens de quarantena que afecten plantes d’interès economic, mitjançant pèptids antimicrobians i elicitors de defensa de les plantes. Doctora en Tecnologia per la Universitat de Girona, dins de la línia de recerca: Producció de pèptids antimicrobianos sintètics actius contra bacteris fitopatogèns, utilitzant llavors d’arròs com a biofactòria. Va fer una estada de doctorat de dos anys al departament de Genètica Molecular del Consorci CSIC-IRTA (grup actual de respostes de les plantes a l’estrès biòtic i abiòtic, Centre for Research in Agricultural Genomics, CRAG). Des del 2007 està vinculada al grup de Patologia Vegetal de la Universitat de Girona (UdG) i ha participat en diversos projectes de recerca obtinguts en convocatòries competitives, finançats per l’Estat espanyol i la Unió Europea. És autora de més de deu articles científics en revistes referenciades SCI i és co-inventora, juntament amb els membres de l’equip, d’una patent en el camp de biopesticides i pèptids antimicrobians.