ELS NOSTRES SERVEIS

Detecció i identificació de patògens de plantes
DETECCIÓ I IDENTIFICACIÓ DE PATÒGENS DE PLANTES

Aquest servei s’ofereix per a la detecció directa del patogen en mostres de camp o el seu aïllament i identificació a partir de plantes infectades, ja sigui simptomàtiques o asimptomàtiques. La detecció es basa en tècniques de PCR (convencionals, quantitativa (qPCR), quantitativa de viables (v-qPCR) o mitjançant mètodes serològics (ELISA). Els patògens s’aïllen en medis de creixement adequats i s’identifiquen mitjançant mètodes microbiològics, serològics i moleculars (ribotipat). A més, oferim l’optimització de tècniques moleculars per al diagnòstic de patògens bacterians i fúngics d’interès. Estem especialitzats en bacteris patògens de plantes principalment patògens de quarantena a la UE com Xylella fastidiosa, Xanthomonas citri, Xanthomonas arboricola pv. pruni, Candidatus Liberibacter (HLB), Pseudomonas savastanoi, Erwinia amylovora, i altres patògens com Agrobacterium tumefaciens (Rizhobium radiobacter). A més, utilitzem i desenvolupem eines per la detecció/identificació de fongs patògens de plantes.

Monitoreig de pesticides i biofertilitzants d’origen microbià

DESENVOLUPAMENT D’EINES ESPECÍFIQUES DE SOCA  BASADES EN L’ESTUDI D’ ÀCIDS NUCLEICS PER EL MONITOREIG DE PESTICIDES I BIOFERTILITZANTS D’ORIGEN MICROBIÀ

Es poden desenvolupar eines moleculars per al seguiment de patògens bacterians i fúngics en plantes, aigua, superfícies, sòl i altres matrius. La identificació i el control de la soca són requisits necessaris per a la patentabilitat i per a estudis de traçabilitat en aliments i a camp, i per millorar la seva formulació. Oferim una plataforma basada en tècniques no invasives (no transgèniques) dirigides a gens marcadors específics de soca (ADN o ARN), utilitzant tècniques de PCR (qPCR convencional o quantitativa). En una primera etapa, s’estudia el genoma per cercar marcadors específics de la soca, ja sigui per re-seqüenciació o per empremtes digitals d’ADN (U-PCR, RAPDS, RFLPs …). A continuació, els encebadors són dissenyats i validats per PCR convencional. Finalment, es desenvolupa un protocol de PCR en temps real que s’avalua i es valida en condicions reals (material vegetal, sòl, etc.).

Control de qualitat de pesticides microbians

CONTROL DE QUALITAT DE PESTICIDES MICROBIANS

L’objectiu principal d’aquest tipus de servei és assegurar la qualitat d’un biopesticida o biofertilitzant microbià en termes de components declarats o no declarats i de viabilitat cel·lular. Molts pesticides microbians sovint estan contaminats amb microorganismes no desitjables que poden comprometre o interferir amb l’ingredient actiu. Les proves inclouen la quantificació de l’ingredient actiu (soca/soques) i contaminants (per exemple, coliformes), la viabilitat i l’eficàcia del control d’un patogen concret. La vida útil de les formulacions també s’avalua al llarg del temps o en diferents condicions d’emmagatzematge.

Monitorització de l’ingredient actiu

CARACTERITZACIÓ DE PESTICIDES MICROBIANS

La identificació taxonòmica precisa de l’espècie microbiana i la caracterització d’agents de biocontrol i biofertilitzants és necessària per al registre i per establir el seu mecanisme d’acció. Oferim una àmplia gamma de sistemes que inclouen proves microbiològiques (API, BIOLOG), bioquímiques (perfil de metabòlits per HPLC, espectrometria de masses, etc.) i empremtes digitals d’ADN (perfil de gens per a gens biosintètics que codifiquen compostos antimicrobians, RAPD, PFGE, MLST, etc.) o fins i tot seqüenciació del genoma. També es realitzen proves prèvies de toxicitat, com la fitotoxicitat, l’activitat hemolítica, la genotoxicitat (test d’ Ames) i la toxicitat en nematodes (test de Caenorhabditis elegans).

Prevenció i control de malaties

PREVENCIÓ I CONTROL DE MALATIES CAUSADES PER BACTERIS I FONGS

Detecció de focus de contaminació causats per patògens vegetals en diferents etapes dels processos productius (per exemple, propagació de material vegetal en vivers, contaminacions en cultiu in vitro i control d’endòfits), etc. Assessorament en el disseny d’estratègies per al control i la prevenció de malalties bacterianes i fúngiques en conreus i en vivers. Recomanació en l’ús de fungicides, bactericides, sanejament i desinfecció. Aquest servei es pot connectar amb l’avaluació in vitro, ex vivo o in planta de l’eficàcia dels compostos antimicrobians o desinfectants més adequats, amb especial atenció programa de producció integrada o ecològica de l’empresa o cooperativa.

Sistemes de previsió i assessorament

SISTEMES DE PREVISIÓ I ASSESSORAMENT EN PROGRAMES DE PROTECCIÓ INTEGRADA DE CULTIUS (PIC)

Aquest servei inclou l’anàlisi del risc d’infecció mitjançant sistemes de predicció de la gestió de malalties per minimitzar l’ús de pesticides (fungicides o bactericides). Tenim experiència en el desenvolupament de models de predicció de malalties basats en l’efecte de la temperatura-humitat, en la intensitat de la malaltia, i en l’avaluació i la validació (taca bruna de pera, motejat de la pomera, bacteriosis de la noguera i foc bacterià). Aquests sistemes es poden utilitzar per a la cartografia de risc de malalties en una àrea geogràfica determinada, per ajudar en el mostreig de control de malalties o per programar aplicacions de pesticides.

Estudis preliminars de toxicologia

ESTUDIS PRELIMINARS DE TOXICOLOGIA

En el procés de desenvolupament d’un biopesticida és important tenir dades preliminars sobre una possible toxicitat. Oferim una plataforma on s’estudia la fitotoxicitat i la toxicitat i genotoxicitat animal. Les proves de fitotoxicitat es basen en infiltracions en fulles de tabac, alcalinització de cultius de cèl·lules de tabac, germinació de pol·len; la toxicitat animal determina LD50 i MLD en el nematode Caenorhabditis elegans i la genotoxicitat amb el test d’Ames utilitzant soques de Salmonella. Aquests assajos no són un substitut de les proves reglamentaries que es necessiten per al registre d’un pesticida, sinó que són una guia per seleccionar els ingredients o formulacions actives líders en fase de desenvolupament.