ELS NOSTRES SERVEIS

Assajos de control de la podridura en postcollita

ASSAJOS DE CONTROL DE LA PODRIDURA EN POSTCOLLITA

Aquest assaig s’utilitza per determinar l’eficàcia d’ingredients actius, soques microbianes o extractes, en el control de podridura en postcollita de la fruita, en ambient controlat (fred o temperatura controlada), contra una àmplia diversitat de malalties fúngiques i bacterianes, en una varietat de fruites. El patogen s’inocula abans (preventiu), simultàniament o després (curatiu) del tractament i es quantifica la incidència de la malaltia i la severitat de les infeccions. Hi ha disponibilitat de patògens sota demandda. Aquests assajos es recomanen quan l’eficàcia de l’ingredient actiu, soques microbianes o extractes s’hagi confirmat prèviament en un assaig in vitro contra el fong causant de la podridura. Els resultats són una prova de concepte en el desenvolupament d’un fungicida per al control de podridura en postcollita.

Promoció de creixement en plantes

PROMOCIÓ DE CREIXEMENT EN PLANTES

Avaluació del creixement vegetal fomentat per l’activitat de soques (o productes) bacterianes i fongs en condicions de mediambientals totalment controlades. L’assaig consisteix en el tractament de plantes amb bacteris (PGPB) o fongs (PGPF) que fomenten el creixement vegetal, per reg,  barrejant amb el substrat o per aplicació foliar. A continuació, les plantes s’incuben en un entorn controlat en hivernacle i es determinen paràmetres de creixement, com ara l’alçada de les plantes i pes fresc i pes sec de la part aèria i del sistema radicular. També es pot analitzar el contingut mineral, així com paràmetres de vigor amb el sensor GreenSeeker i el contingut de clorofil·la. Les condicions ambientals poden incloure estrès abiòtic (estrès de sal o sequera) o biòtic (inoculació de patògens d’arrel). Eventualment es pot estudiar l’ activitat de biostimulació mitjançant inducció gènica específica (vegeu més avall) durant l’assaig.

Efecte de l’aplicació de bioestimulants

EFECTE DE L’APLICACIÓ DE BIOESTIMULANTS EN LA RESPOSTA DE DEFENSA DE LES PLANTES O EN LA TOLERANCIA A ESTRESSOS BIÒTICS I ABIÒTICS  

L’activació de les defenses de les plantes, en condicions d’hivernacle i en resposta a l’aplicació d’ ingredients actius o soques microbianes es valora mitjançant l’expressió gènica diferencial per RT-qPCR (retro-transcriptasa PCR quantitativa en temps real). Els tractaments es poden aplicar a les plantes (per exemple, el tomàquet) per polvorització, reg o microinjecció al tronc. L’expressió gènica de gens relacionats amb la patogènesi s’utilitzarà com a indicador distintiu de la inducció de resistència en resposta a l’aplicació de tractament. Es poden incloure altres gens de defensa de plantes relacionats amb estrès biòtic i/o abiòtic. Es pot connectar el test a una prova d’eficàcia in planta.