ELS NOSTRES SERVEIS

Assajos d’activitat in vitro

ASSAJOS D’ACTIVITAT IN VITRO

L’activitat antimicrobiana de principis actius, soques microbianes o extractes naturals es pot avaluar contra diversos patògens de plantes bacterians (inclosos patògens de quarantena com Xylella fastidiosa) i fúngics. Es poden realitzar diferents tipologies d’assaig, basades en la inhibició del creixement (incorporació d’agar o assajos en líquid), o en l’activitat microbiocida (test de contacte). Es poden obtenir corbes dosi-resposta i determinar la concentració mínima inhibitòria (CMI), dosi efectiva mediana (ED50), concentració bactericida mínima o dosi letal mediana (LD50), mitjançant mètodes convencionals o una plataforma d’alt rendiment amb sistemes automàtics d’anàlisi microbiològic.

Assajos d’activitat ex vivo

ASSAJOS D’ACTIVITAT EX VIVO

Aquest tipus d’assaigs permeten cribrar l’eficàcia dels ingredients actius, soques microbianes o extractes en condicions en què el producte, el patogen i l’hoste interactuen en un patosistema altament controlat. Els compostos s’apliquen sobre òrgans vegetals separats (flors, fruits, fulles, arrels) ja siguin intactes o on  prèviament s’han realitzat ferides, i posteriorment s’inocula el patogen (plantejament post infecció/ curatiu). El patogen també es pot inocular simultàniament o abans del tractament (preventivament). L’òrgan vegetal s’incuba en cambres tipus fitotró sota condicions ambientals controlades que permeten el desenvolupament de la malaltia. Hi ha disponibilitat de diversos patògens a la carta, incloent bacteris i fongs, i patògens aeris, d’arrels o fruites.

Assajos de semicamp

PROVA D’EFICACIA EN PLANTES EN TEST SOTA CONDICIONS MEDIAMBIENTALS CONTROLADES

L’eficàcia del control de bactericides o fungicides (també nematicides) es pot avaluar mitjançant assajos d’infecció en una gran varietat de plantes (Prunus, Pera, Poma, Codony, Olivera, Vinya, Pebrot, Tomàquet, Maduixa, Arròs, Pistatxo … ). Per al control de la malaltia, es poden aplicar els tractaments en estratègia preventiva (abans de la inoculació dels patògens), curativa (després de la inoculació del patògens) o una combinació d’ambdues estratègies (preventives + curatives). Els tractaments es poden aplicar mitjançant polvorització, reg o microinjecció al tronc. Les plantes es cultiven a l’hivernacle (o fitrotrons) sota condicions controlades de temperatura (dia/nit), humitat relativa i fotoperíode. La intensitat de la malaltia es determina com a incidència o severitat de les infeccions.