DESENVOLUPAMENT DE BIOPLAGUICIDES, BIOFERTILITZANTS I BIOESTIMULANTS MICROBIANS

Aïllament i assajos in vitro

AÏLLAMENT I ASSAJOS IN VITRO

Aquest pas consisteix en l’obtenció de la microbiota a partir de diverses mostres, el desenvolupament d’una col·lecció (llibreria) de soques i la realització de proves in vitro d’activitat biològica (antimicrobiana, enzimàtica). S’ha desenvolupat una metodologia de cribratge d’alt rendiment basat en la selecció assistida per marcadors moleculars per al cribatge de grans quantitats d’aïllats.

Assajos d’eficàcia en material vegetal

ASSAJOS D’EFICÀCIA EN MATERIAL VEGETAL EN CONDICIONS CONTROLADES DE LABORATORI (FITOTRÓ)

Un cop seleccionades les soques líders, s’avalua l’activitat (per exemple, la inhibició de la infecció causada pel patogen, la promoció del creixement)  en material vegetal mitjançant assajos ex vivo (fruites, fulles, tubercles o flors) o en planta en condicions controlades de laboratori (fitotró). Per al biocontrol de les infeccions, diversos patògens estan disponibles o sota demanda, incloent bacteris i fongs, i patògens aeris o d’arrels o de fruit.

Assajos d’eficàcia en plantes sota ambient controlat

ASSAJOS D’EFICÀCIA EN PLANTES SOTA AMBIENT CONTROLAT (HIVERNACLE)

Aquest és l’últim pas en el procés de selecció i consisteix en assajos d’eficàcia en planta sota condicions controlades d’hivernacle. Els assajos es realitzen amb un nombre limitat d’ingredients o soques actives, que s’apliquen a les plantes per polvorització o reg. Per al control de la malaltia, el patogen és inoculat abans, simultàniament o després del tractament. Les plantes es conreen sota condicions controlades de temperatura dia-nit, humitat relativa i fotoperíode.