DESENVOLUPAMENT DE FUNGICIDES I BACTERICIDES

Proves in vitro

PROVES IN VITRO (nivell I)

Consisteix en l’avaluació in vitro de l’activitat d’inhibició del creixement de patògens bacterians o fúngics. Hi ha diferents tipus d’assajos, incloent el test d’incorporació en agar, les proves en líquid o l’avaluació de l’activitat microbiocida. Es poden realitzar assaigs de valoració de la dosi-resposta i de determinació de la concentració mínima inhibitòria (CMI) o de la dosi efectiva mitjana (ED50), utilitzant mètodes convencionals o una plataforma d’alt rendiment amb analitzadors microbiològics automàtics.

Assajos ex vivo

ASSAJOS EX VIVO (nivell II)

En aquest tipus d’assajos, els compostos s’apliquen als òrgans de les plantes separats (flors, fruits, fulles, arrels) intactes o amb ferida prèvia, i posteriorment, el patogen és inoculat (preventiu). El patogen també pot ser inoculat simultàniament o abans del tractament. El material és incubat en fitotrons en les condicions adequades pel desenvolupament de la malaltia. Diversos patògens estan disponibles o sota demanda, incloent bacteris i fongs, i patògens aeris o de l’arrel o del fruit.

Assajos d’eficàcia en plantes en condicions controlades

ASSAJOS D’EFICÀCIA EN PLANTES EN CONDICIONS CONTROLADES (nivell III)

En aquests assajos s’utilitzen plantes en test per tal de determinar l’eficàcia del control dels bactericides o fungicides (també nematicides) en un fitotró o hivernacle sota condicions controlades. Els compostos s’apliquen a les plantes generalment per polvorització o reg. El patogen és inoculat abans, simultàniament o després del tractament. Les plantes es conreen sota condicions controlades de temperatura, humitat relativa i fotoperíodes. La severitat de la malaltia és avaluada durant el procés.